Oferta

Usługi podatkowe i rachunkowe:

 • prowadzenie ksiąg handlowych (rachunkowych) dla spółek akcyjnych, spółek z o.o., spółek jawnych, cywilnych oraz dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów dla spółek osobowych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych dla spółek cywilnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • obsługa ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług VAT,
 • obsługa dokumentacji ZUS,
 • obsługa kadrowo płacowa,
 • sprawozdawczość GUS,
 • reprezentowanie i rozliczanie z Urzędem Skarbowym i ZUS,
 • obsługa podatkowa i ZUS należności pracowniczych,
 • pomoc przy rejestracji nowo powstających podmiotów gospodarczych,
 • doradztwo podatkowe,

Oferujemy kompleksowe usługi księgowe już od etapu rejestracji działalności. Załatwiamy formalności rejestracyjne. Pomagamy w wyborze opodatkowania.

Świadczymy usługi księgowe w następującym zakresie:

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • tworzenie i aktualizacja polityki rachunkowości,
 • przygotowanie planu kont,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • konsultacje księgowe i podatkowe,
 • ewidencję środków trwałych oraz wyposażenia
 • sporządzanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanch składających się z: bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej
 • projektowanie i tworzenie raportów wg indywidualnych potrzeb klienta (dla właścicieli, zarządu, rady nadzorczej)
 • dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS
 • uzgadnianie sald należności i zobowiązań


Obsługa kadrowo płacowa

Dział kadr naszego biura zajmuje się kompleksową obsługą dotyczącą zatrudnienia pracowników w tym:

 • naliczanie wynagrodzeń
 • naliczanie podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 • prowadzenie kart zasiłkowych pracowników
 • generowanie udostępnianie list płac
 • sporządzanie raportów i zestawień płacowych
 • drukowanie indywidualnych pasków płacowych
 • wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków dla pracowników
 • przygotowanie i przesyłanie do właściwego ZUS deklaracji wymaganych prawem
 • kontakty z ZUS, PIP, US, GUS i innymi instytucjami
 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • sporządzanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem, zmianą warunków zatrudnienia oraz ustaniem stosunku pracy
 • sporządzanie umów cywilno prawnych ( np. zlecenie , dzieło )
 • zgłaszanie pracowników i członków ich rodzin w ZUS, wyrejestrowanie oraz zgłoszenie zmian
 • sporządzanie rocznych deklaracji PIT 4, PIT 8AR, PIT-11, PIT-40 i złożeniem ich do odpowiedniego US
 • szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców
 • sporządzanie wniosków emerytalnych i rentowych
 • przygotowywanie wniosków o ustalenie kapitału początkowego
 • przygotowywanie protokołów dotyczących wypadków przy pracy


Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 • ewidencja kosztów i przychodów
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia
 • ewidencje podatku towarów i usług
 • dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług.


Prowadzenie ewidencji ryczałtowych

 • ewidencje podatku od towarów i usług
 • dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym


Usługi dodatkowe

 • pomoc w założeniu firmy, przekształceniu firmy, zawieszeniu prowadzenia działalności
 • rejestracja działalności gospodarczej
 • przygotowanie przelewów dla klienta
You are here